Gepersonaliseerde JGZ gebaseerd op het 360°CHILDoc.

Hoe kunnen we preventieve zorg vanuit een gepersonaliseerde perspectief in praktijk brengen, met ondersteuning van visuele representatie van data?

Gepersonaliseerde
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat wordt bedoeld met "gePersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg”?

360°CHILDoc studies

Het 360°CHILDoc is een elektronisch dashboard. Het dashboard geeft de data over de gezondheid van een kind in één beeld weer op basis van de ICF (“International Classification of Functioning”). Het is ontwikkeld om een gezamenlijke visuele ondersteuning te bieden aan ouders, de jongeren zelf en zorgprofessionals.

Hoe kan het 360°CHILDoc de transformatie richting gepersonaliseerde JGZ ondersteunen?

Voor het uitvoeren van gepersonaliseerde gezondheidszorg zijn er belangrijk voorwaarden, namelijk: goede toegang tot holistische gezondheidsinformatie, een begrijpelijke overdracht van deze informatie aan ouders, “shared decision-making” en goede samenwerking/afstemming met ketenpartners. Het 360°CHILDoc biedt snelle toegang tot deze informatie. Het dashboard kan de complexe, preventieve, gepersonaliseerd denkprocessen op een toegankelijk wijze ondersteunen en versterken, en de gezamenlijke besluitvorming en samenwerking met ketenpartners ondersteunen.

Online scholing: Klinisch redeneren binnen gepersonaliseerde JGZ

Hoe kun je als zorgprofessional een zinvolle bijdrage leveren aan preventie in de JGZ-praktijk (en aanpalende zorg voor jeugd) middels klinisch redeneren vanuit een gepersonaliseerd perspectief?

Wat wordt bedoeld met preventief klinisch redeneren in de JGZ?

Preventief klinisch redeneren: het proces waarbij een professional vanuit de interactie met het kind/de jeugdige en diens ouder(s), informatie verzamelt, hypothesen genereert en zo mogelijk test, om tot een optimale predictie van de gezondheid en ontwikkeling te komen en op basis van deze predictie een afweging maakt tot passende preventieve acties.

Doelgroep

JGZ-professionals en zorgprofessionals binnen aanpalende disciplines: kindergeneeskunde, kinderrevalidatie, Jeugdzorg en huisartsgeneeskunde  

(artsen, verpleegkundigen en gedragswetenschappers).

Het 360°CHILDoc wordt tijdens de scholing ingezet als onderwijstool

De online scholing wordt ondersteunt middels:

 • zinvolle en aantrekkelijk visuele representatie van data.
 • ordening van data in lijn met het Bio-Psycho-Sociale perspectief en de ICF (“International Classification of Functioning”).

Wil jij samen met collega’s ontdekken hoe we:

 • optimaal kunnen aansluiten bij de kenmerken en noden van het individuele kind en de omgeving waarin het opgroeit?
 • samen met ouders/jongeren:
  • zicht kunnen krijgen op de krachten en kwetsbaarheden ten aanzien van hun ontwikkeling en gezondheid?
  • vanuit een brede blik op gezondheid concrete aanknopingspunten kunnen herkennen voor  optimaliseren van hun ontwikkelingskansen? 
 • pro-actief actie kunnen ondernemen en niet afwachten totdat er sprake is van symptomen, problemen en/of ziekten? 
 • optimaal ruimte kunnen bieden aan het perspectief en ouders/jongeren?
 • de actieve betrokkenheid en regie van ouders/jongeren en daaruit voortvloeiende gezamenlijke besluitvorming optimaal kunnen ondersteunen?

Projectgroep

Informatie over de leden van de projectgroep van de ontwikkeling van de online scholing.

Projectleiders

Drs. Miriam Weijers (UM)

Drs. Miriam Weijers (UM) is de hoofddocent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde
gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd en initiatiefnemer (innovator en hoofdonderzoeker) van

het 360°CHILDoc project, inclusief de ontwikkeling van de online scholing en deze website. 
Zij is Jeugdarts, arts Maatschappij &Gezondheid en heeft de master Epidemiologie afgerond.
Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de GGD Zuid Limburg.
Momenteel is ze werkzaam als jeugdarts bij het Medisch Kleuter Dagverblijf van Xonar in Maastricht.
Daarnaast werkt ze als universitair docent aan de Universiteit Maastricht (UM) bij de vakgroep
Sociale Geneeskunde. Ze heeft ruime ervaring met het verzorgen van (online) onderwijs aan
studenten binnen de master Geneeskunde (co-assistenten). Het onderwijs dat ze verzorgt betreft
vooral onderwijs over Sociale Geneeskunde, JGZ en gepersonaliseerde zorg inclusief interactieve
trainingen gespreksvoering en multidisciplinaire overlegsituaties.

Dr. Carolien Bastiaenen (UM)
Dr. Carolien Bastiaenen (UM) is mede docent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Ze is vanaf de start nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van het 360°CHILDoc project. Carolien is epidemioloog en werkt bij het “Department Epidemiology” van Universiteit Maastricht als Universitair Hoofddocent binnen de “Research Line Functioning, Participation and Rehabilitation” CAPHRI. De focus van haar onderzoek ligt op de ontwikkeling en psychometrisch onderzoek van meetinstrumenten en methodologisch/epidemiologische aspecten van interventiestudies binnen het gebeid van de onderzoekslijn; van feasibility t/m implementatie m.b.t. van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in een internationaal veld binnen revalidatie in ruime zin. Ze heeft een uitgebreide onderwijs ervaring binnen de master Epidemiology/Work Health and Career in (online) onderwijsontwikkeling en uitvoering. Tevens is zij vaste methodoloog en lid Dagelijks Bestuur METC AZM/UM.

Bestuurlijk verantwoordelijke

Prof. Dr. Silvia Evers (UM)
Prof. Dr. Silvia Evers is bestuurlijk verantwoordelijke van dit project als Wetenschappelijke directeur CAPHRI van Universiteit Maastricht.

Projectadviseurs

Prof. Dr. Frans Feron (UM)
Prof. Dr. Frans Feron is emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder JGZ UM. Hij ondersteunt Miriam en Carolien bij de ontwikkeling van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Vanaf het begin is hij nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft hij Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van dit project. Hij heeft 40 jaar als Jeugdarts en arts M&G binnen de JGZ gewerkt en heeft uitgebreide onderwijservaring met masterstudenten Geneeskunde. Daarnaast heeft hij onderzoeksactiviteiten verricht m.b.t. gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met een speciaal focus op psychosociale problematiek, leer- en gedragsproblemen, public health genomics, gepersonaliseerde JGZ, onveilige omgeving van kinderen (m.n. kindermishandeling).
Dr. Jonne van der Zwet (UM)
Dr. Jonne van der Zwet werkt als docent bij de vakgroep Sociale Geneeskunde UM en heeft 5 jaar ervaring als Jeugdarts bij de JGZ van de GGDzl. Ze is gepromoveerd (vakgroep Onderwijsontwikkeling en onderzoek) op onderzoek omtrent werk gerelateerd onderwijs binnen Geneesunde. Momenteel is ze mede-ontwikkelaar van het onderwijs binnen de herziening bachelor Geneeskunde gericht op preventie. Zij is tevens medeonderzoeker van het project “Ontwikkeling van evidence-based preventieonderwijs in de geneeskundeopleiding” binnen het ZonMw Preventieprogramma 2019 – 2022, Subsidieronde: Impuls initieel onderwijsaanbod preventie.
MSc. Hanneke Trines (UM)
MSc. Hanneke Trines is communicatiemedewerker van het bedrijfsbureau van School for Public Health and Primary Care bij Universiteit Maastricht.
Drs. Kay Schröder (Zuyd Hogeschool / BISS-instituut Brightlands)
Drs. Kay Schröder is Lector datavisualisatie Zuyd Hogeschool en het BISS-instituut van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het design van het 360°CHILDoc . Hij heeft meerdere grote internationale projecten geleid op het gebied van datavisualisatie en datacommunicatie. Focus van zijn werk is de effectieve en doelgroepgerichte communicatie en exploratie van data in de context van besluitvormingsprocessen en data-analyse.
Drs. Lidy van der Goot-Wilms (GGDzl)
Drs. Lidy van der Goot-Wilms was jarenlang hoofd van de afdeling Jeugdgezondheidszorg en als zodanig nauw betrokken geweest bij het 360°CHILDoc -project. Momenteel is zij hoofd van de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD ZL en is zij verantwoordelijk voor het onderzoek dat binnen deze afdeling uitgevoerd wordt. Ze heeft ervaring in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de (Jeugd)gezondheidszorg.
Drs. Nathalie van Drost (NCJ)
Drs. Nathalie van Drost werkt als adviseur voor het NCJ. Zij houdt zich bezig met de JGZ Academie en de ontwikkeling en implementatie van e-learnings en JGZ Richtlijnen en is projectleider van de interventie M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Ze is werkzaam geweest als arts binnen de kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg en heeft zich gespecialiseerd tot huisarts