De 360°CHILDoc studies

Wat is het 360⁰CHILDoc precies?​

De officiële naam is ‘Child Health Integral Digital overview ©’. Het is een digitaal dashboard dat op representatieve wijze overzicht biedt op de gezondheidssituatie van een kind of jongere.

In één oogopslag zijn de vele factoren die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van een kind weergegeven. Factoren op het niveau van:

 Zie ook dit kort filmpje met uitleg over de opbouw van het 360⁰CHILDoc: 

 Het 360⁰CHILDoc is binnen de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar van GGD Zuid-Limburg ontwikkeld samen met Maastricht University en Zuyd Hogeschool, mede met hulp van subsidie van ZonMw en gemeenten.

Waarom is het belangrijk om een holistisch en representatief beeld van de gezondheidssituatie van het kind te hebben?
Een holistische en representatieve weergave van de gezondheidssituatie biedt overzicht en inzicht in deze factoren en de samenhang tussen verschillende domeinen van gezondheid. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen in de complexe processen die de gezondheid beïnvloeden.
Waar komt de informatie in 360⁰CHILDoc vandaan?
De applicatie is zo gebouwd dat het losstaat van het Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ) maar wel te koppelen is aan de verschillende digitale dossiers die gebruikt worden binnen de JGZ. Nadat adequate koppeling van het 360°CHILDoc aan het DDJGZ mogelijk is gemaakt, kan het KIND-profiel automatisch gevuld worden met informatie uit de registraties van de Jeugdgezondheidszorg. Deze informatie kan worden aangevuld tijdens gesprekken met ouders of jongeren en andere zorgpartners. In de toekomst is het de bedoeling dat ouders, jongeren en zorgpartners ook zelf actuele informatie kunnen toevoegen.
Voor welke doelgroep is het 360⁰CHILDoc geschikt?

Het 360°CHILDoc is ondersteunend voor het volgen van de ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. Het is geschikt voor kinderen met een gezonde ontwikkeling en/of kleine problemen, maar ook voor kinderen met evidente problemen en symptomen en kinderen met ernstige en complexe problemen, ziekten en/of stoornissen.

Hoe kun je het 360⁰CHILDoc gebruiken?

Het 360⁰CHILDoc kan op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen gebruikt worden:

Wat is de theoretische basis van het 360°CHILDoc?

Het profiel heeft het Bio-Psyco-Sociale model van gezondheid als  basis door data te ordenen in lijn met de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’ (ICF). De ICF biedt een raamwerk voor ordening van de elementen uit het Bio-Psycho-Sociale model van gezondheid en het laten zien van de samenhang tussen de verschillende gezondheidsdomeinen. Tevens stimuleert de ICF tot eenheid van taal en gestandaardiseerde en neutrale wijze van presentatie van individuele gezondheidsinformatie. Dit zijn belangrijke elementen voor de uitvoering van een gepersonaliseerde JGZ. Het 360°CHILDoc is zodanig vormgegeven dat het op intuïtieve wijze (onbewust) de complexe preventieve denkprocessen (van professionals en ouders/jongeren zelf) stimuleert in de richting van het integrale Bio-Psycho-Sociale en gepersonaliseerde perspectief op gezondheid. Hier is geen inhoudelijke kennis van theoretische concepten voor nodig.

Klik hier voor een kort filmpje over hoe het 360°CHILDoc te gebruiken in de praktijk:

Wetenschappelijke onderbouwing

Het 360°CHILDoc project omvat een longitudinaal ontwikkel- en evaluatie traject. Dit traject is gestart in 2012 en is uitgevoerd in verschillende fasen:

Een eerste stap betrof een klein maar fijn ZonMw-project

Dit project betrof een eerste peiling hoe ouders en jongeren, JGZ-medewerkers, zorgpartners en beleidsmakers staan tegenover het mogelijke gebruik van het 360⁰CHILDoc in de praktijk. 

Resultaten lieten zien dat belangrijke betrokken partijen enthousiast reageren:

Daarna zijn pilotonderzoeken uitgevoerd:

In een aantal Zuid-Limburgse gemeenten is het 360⁰CHILDoc gebruikt tijdens de multidisciplinaire overleggen met zorgpartners over kinderen met complexe problemen. (voor resultaten klik hier).

Resultaten van de pilotonderzoeken:

“Vervolg van het Mixed Methods onderzoeksproject vanaf 2015”

Pilotstudie naar aspecten van de betrouwbaarheid en validiteit.

Uit deze pilotstudie blijkt dat jeugdartsen op basis van de schriftelijke informatie op het 360⁰CHILDoc snel tot een valide en betrouwbare beoordeling van het  functioneren van een kind kunnen komen.

2015

Doorontwikkeling naar een “online proof” 360°CHILDoc

In samenwerking met Maastricht University en Zuyd Hogeschool is het 360°CHILDoc doorontwikkeld naar een gebruiksvriendelijk, online dashboard en heeft een evaluatie plaatsgevonden binnen de JGZ-praktijk.

De doorontwikkeling betrof een stapsgewijs proces waarbij alle relevante
stakeholders zijn betrokken en de kenmerken van de JGZ-context in kaart zijn gebracht. Data visualisatie experts hebben een design gemaakt conform de internationale standaarden voor representatie van informatie (ISO 9241-12). Het design heeft een positieve sfeer en uitstraling en maakt een effectieve informatieoverdracht mogelijk.

Het dashboard sluit aan op de preventieve en integrale zienswijze van de JGZ en ouders en zorgprofessionals krijgen meteen een online overzicht op de krachten en risico’s binnen het gezin ten aanzien van gezondheid en ontwikkeling van hun kind.

2017 - 2019

Uitkomsten van de evaluatie van het 360°CHILDoc

Uit de evaluatie (in 2018/2019) komt het dashboard onder meer naar voren als ‘support-tool’ voor de integrale en positieve benadering van gezondheid door JGZ-professionals. Ook zou het dashboard het gebruik van gestandaardiseerde taal stimuleren en online goed toegankelijk zijn voor ouders en jongeren. Ouders en professionals beoordelen het dashboard als goed passend bij de JGZ-werkwijze: ”je krijgt snel en duidelijk overzicht over geregistreerde data en kunt samenhang zien”.

Met betrekking tot de meerwaarde van het 360⁰CHILDoc geven ouders/jongeren en
professionals aan dat:

  • het KIND-profiel een begrijpelijk, bruikbaar en waardevol dashboard is dat kan leiden tot meer efficiëntie bij de uitvoering van JGZ-taken (contactmomenten, overlegsituaties, gezamenlijke inschatting van het functioneren en de zorgbehoefte van kinderen).
  • ze hiermee een snel en goed overzicht krijgen over de relevante JGZ-data in
    tegenstelling tot het huidige DDJGZ (binnen het DDJGZ is het zoeken naar gezondheidsinformatie tijdrovend en is onvoldoende overzicht te verkrijgen over relevante data)
  • ze enthousiast zijn over het dashboard en vinden dat het de gezondheidssituatie van kinderen op een juiste wijze representeert (beter dan het DDJGZ).
2019 - 2022

Publicaties & Presentaties

Proefschrift

Thesis: Personalized Preventive Child Health Care the “360°CHILD-profile” studies

Link naar korte samenvatting promotie Miriam Weijers (NL):

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/agenda/promotie-miriam-weijers

Link naar Nieuwsartikel op UM/CAPHRI website (engels):

https://www.maastrichtuniversity.nl/research/360%C2%B0childoc

 

Publicaties

The 360CHILD-profile, a reliable and valid tool to visualize integral child-health information.
Designing a Personalized Health Dashboard: Interdisciplinary and Participatory Approach.
Evaluation of a New Personalized Health Dashboard in Preventive Child Health Care: Protocol for a Mixed Methods Feasibility Randomized Controlled Trial.
A digital dashboard for visual representation of child health information: results of a Mixed Methods study on usability and feasibility of a new CHILD-profile.

A digital dashboard for visual representation of child health information: results of a Mixed Methods study on usability and feasibility of a new CHILD-profile.

Link naar pdf artikel gepubliceerd in

Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health. 

 

A feasibility Randomised Controlled Trial as a first step towards evaluating the effectiveness of a digital health dashboard in preventive child health care: a mixed methods approach

Presentaties

EUSHUM-congres 2017

Workshop: “Look ……… a child!” Join us! Together we will construct
an integral, personalized “360⁰CHILDoc” (child-profile).
https://www.vwvj.be/sites/default/files/import/w1_-_weijers.pdf

Projectgroep

Informatie over de leden van de projectgroep van de ontwikkeling van de online scholing.

Projectleiders

Drs. Miriam Weijers (UM)

Drs. Miriam Weijers (UM) is de hoofddocent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde
gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd en initiatiefnemer (innovator en hoofdonderzoeker) van

het 360°CHILDoc project, inclusief de ontwikkeling van de online scholing en deze website. 
Zij is Jeugdarts, arts Maatschappij &Gezondheid en heeft de master Epidemiologie afgerond.
Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de GGD Zuid Limburg.
Momenteel is ze werkzaam als jeugdarts bij het Medisch Kleuter Dagverblijf van Xonar in Maastricht.
Daarnaast werkt ze als universitair docent aan de Universiteit Maastricht (UM) bij de vakgroep
Sociale Geneeskunde. Ze heeft ruime ervaring met het verzorgen van (online) onderwijs aan
studenten binnen de master Geneeskunde (co-assistenten). Het onderwijs dat ze verzorgt betreft
vooral onderwijs over Sociale Geneeskunde, JGZ en gepersonaliseerde zorg inclusief interactieve
trainingen gespreksvoering en multidisciplinaire overlegsituaties.

Dr. Carolien Bastiaenen (UM)
Dr. Carolien Bastiaenen (UM) is mede docent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Ze is vanaf de start nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van het 360°CHILDoc project. Carolien is epidemioloog en werkt bij het “Department Epidemiology” van Universiteit Maastricht als Universitair Hoofddocent binnen de “Research Line Functioning, Participation and Rehabilitation” CAPHRI. De focus van haar onderzoek ligt op de ontwikkeling en psychometrisch onderzoek van meetinstrumenten en methodologisch/epidemiologische aspecten van interventiestudies binnen het gebeid van de onderzoekslijn; van feasibility t/m implementatie m.b.t. van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in een internationaal veld binnen revalidatie in ruime zin. Ze heeft een uitgebreide onderwijs ervaring binnen de master Epidemiology/Work Health and Career in (online) onderwijsontwikkeling en uitvoering. Tevens is zij vaste methodoloog en lid Dagelijks Bestuur METC AZM/UM.
Prof. Dr. Frans Feron (UM) †

Prof. Dr. Frans Feron was emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder JGZ UM. Hij heeft Miriam en Carolien ondersteund bij de ontwikkeling van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Vanaf het begin is hij nauw betrokken geweest bij het 360°CHILDoc project en heeft hij Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van dit project. Hij heeft 40 jaar als Jeugdarts en arts M&G binnen de JGZ gewerkt en had uitgebreide
onderwijservaring met masterstudenten Geneeskunde. Daarnaast heeft hij onderzoeksactiviteiten verricht m.b.t. gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met een speciaal focus op psychosociale problematiek, leer- en gedragsproblemen, public health genomics,
gepersonaliseerde JGZ, onveilige omgeving van kinderen (m.n. kindermishandeling).