Online scholing

Online scholing: Klinisch redeneren binnen gepersonaliseerde JGZ

Hoe kun je als zorgprofessional een zinvolle bijdrage leveren aan preventie in de JGZ-praktijk (en aanpalende zorg voor jeugd) middels klinisch redeneren vanuit een gepersonaliseerd perspectief?

De online scholing is gericht op hoe we als zorgprofessional binnen de zorg voor Jeugd onderstaande elementen zo goed mogelijk in praktijk kunnen brengen.

Doelgroep

Accreditatie

Voor deze online scholing is accreditatie aangevraagd bij de ABAN (voor sociaal geneeskundigen en medisch specialisten).
Voor de verwerking van de accreditatie is bij inschrijving vermelding van het BIG-nummer (zie http://www.ribiz.nl) en geboortedatum noodzakelijk. Deze gegevens dient u bij aanmelding te vermelden.

Online scholing

Praktische zaken

Data van scholingsbijeenkomsten

Inhoud scholing

Kosten

De eerste 3 rondes van de scholingsbijeenkomsten vielen binnen het ZonMw project: “Integratie van het 360°CHILDoc in een gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg”. Hierdoor waren er voor de eerste groep deelnemers geen kosten verbonden. 
Voor toekomstige rondes en/of “in company” uitvoering van de scholing worden wel kosten in rekening gebracht.

Bijeenkomst 1

Introductie gepersonaliseerde Jeugdgezondheidszorg:

 • vanuit preventief perspectief klinisch redeneren
  • predictie van ontwikkeling en gezondheid;
  • interpretatie van gepersonaliseerde holistische gezondheidsinformatie;
   • vanuit een bio-psycho-sociaal perspectief op gezondheid
   • met zicht op de samenhang tussen verschillende domeinen binnen de ICF.
Bijeenkomst 2

Training in:

 • overdracht van gepersonaliseerde gezondheidsinformatie aan ouders/jongeren;
 • gespreksvoering met ouders/jongeren (mede middels simulatiegesprekken)

Het 360°CHILDoc wordt tijdens de training ingezet als ondersteuningstool.
Tijdens gespreksvoering is er aandacht voor:

 • het perspectief van de ouder/jongere naast die van de professional.
 • ondersteunen van de actieve betrokkenheid van ouders/jongeren
 • samen met ouders/jongeren komen tot inschatting van het functioneren van het kind en concrete aanknopingspunten voor het optimaliseren van de ontwikkeling en gezondheid
Bijeenkomst 3

Simulatie casuïstiekbesprekingen, multidisciplinaire overlegsituaties en intervisie met gebruik van het 360°CHILDoc gericht op:

 

 • gezamenlijke besluitvorming met ondersteuning van de regierol van ouders/jongeren.
 • het komen tot toepasbare, afgestemde plannen op maat ter bevordering van gezondheid.

 

Tijdens deze drie bijeenkomsten worden fictieve casussen gebruikt en leveren ouders en/of jongeren een actieve bijdrage door deelname aan de simulaties en/of op andere wijze input te leveren vanuit hun eigen perspectief.

Projectgroep

Informatie over de leden van de projectgroep van de ontwikkeling van de online scholing.

Projectleiders

Drs. Miriam Weijers (UM)

Drs. Miriam Weijers (UM) is de hoofddocent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde
gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd en initiatiefnemer (innovator en hoofdonderzoeker) van

het 360°CHILDoc project, inclusief de ontwikkeling van de online scholing en deze website. 
Zij is Jeugdarts, arts Maatschappij &Gezondheid en heeft de master Epidemiologie afgerond.
Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de GGD Zuid Limburg.
Momenteel is ze werkzaam als jeugdarts bij het Medisch Kleuter Dagverblijf van Xonar in Maastricht.
Daarnaast werkt ze als universitair docent aan de Universiteit Maastricht (UM) bij de vakgroep
Sociale Geneeskunde. Ze heeft ruime ervaring met het verzorgen van (online) onderwijs aan
studenten binnen de master Geneeskunde (co-assistenten). Het onderwijs dat ze verzorgt betreft
vooral onderwijs over Sociale Geneeskunde, JGZ en gepersonaliseerde zorg inclusief interactieve
trainingen gespreksvoering en multidisciplinaire overlegsituaties.

Dr. Carolien Bastiaenen (UM)
Dr. Carolien Bastiaenen (UM) is mede docent van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Ze is vanaf de start nauw betrokken bij het 360°CHILDoc project en heeft Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van het 360°CHILDoc project. Carolien is epidemioloog en werkt bij het “Department Epidemiology” van Universiteit Maastricht als Universitair Hoofddocent binnen de “Research Line Functioning, Participation and Rehabilitation” CAPHRI. De focus van haar onderzoek ligt op de ontwikkeling en psychometrisch onderzoek van meetinstrumenten en methodologisch/epidemiologische aspecten van interventiestudies binnen het gebeid van de onderzoekslijn; van feasibility t/m implementatie m.b.t. van een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in een internationaal veld binnen revalidatie in ruime zin. Ze heeft een uitgebreide onderwijs ervaring binnen de master Epidemiology/Work Health and Career in (online) onderwijsontwikkeling en uitvoering. Tevens is zij vaste methodoloog en lid Dagelijks Bestuur METC AZM/UM.
Prof. Dr. Frans Feron (UM) †

Prof. Dr. Frans Feron was emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder JGZ UM. Hij heeft Miriam en Carolien ondersteund bij de ontwikkeling van de online scholing m.b.t. gepersonaliseerde gezondheidszorg binnen de zorg voor Jeugd. Vanaf het begin is hij nauw betrokken geweest bij het 360°CHILDoc project en heeft hij Miriam als promotor begeleid tijdens haar promotietraject in het kader van dit project. Hij heeft 40 jaar als Jeugdarts en arts M&G binnen de JGZ gewerkt en had uitgebreide
onderwijservaring met masterstudenten Geneeskunde. Daarnaast heeft hij onderzoeksactiviteiten verricht m.b.t. gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten, met een speciaal focus op psychosociale problematiek, leer- en gedragsproblemen, public health genomics,
gepersonaliseerde JGZ, onveilige omgeving van kinderen (m.n. kindermishandeling).